INFORMACE K OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ V SOULADU SE ZÁK. č. 171/2023 Sb.

V souladu s Evropskou unií a její směrnicí č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně oznamovatelů porušení práva Unie, zavedla škola v souladu s českým zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, systém pravidel a postupů pro oznamování protiprávních jednání.

Základní ustanovení

Právo na oznamování: Každý, kdo se dozví o protiprávním jednání v souvislosti se svým zaměstnáním nebo jinou pracovní činností u školy, má právo podat oznámení. Toto oznámení může být podáno písemně (elektronicky či v listinné podobě) nebo osobně a telefonicky, a to v přiměřené lhůtě.
Ochrana totožnosti oznamovatele: Identita oznamovatele je chráněna. Její zveřejnění třetím osobám je možné pouze s jeho výslovným souhlasem, vyjma situací, kdy informaci vyžadují orgány činné v trestním řízení nebo v jiných zákonem stanovených výjimečných případech.
Definice protiprávního jednání:Jako protiprávní jednání se považuje jakýkoliv trestný čin, přestupek, či porušení specifických právních předpisů.
Zodpovědná osoba: Osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení musí být svéprávná, bezúhonná a její kontaktní údaje musí být snadno dostupné.

Způsoby podání oznámení

Oznámení může být podáno:
  • Písemně (osobně, v listinné podobě, doporučeným dopisem, elektronicky na zvláštní email),
  • Ústně (osobně, telefonicky na vyhrazené číslo; ústní oznámení může být zaznamenáno, pokud s tím oznamovatel souhlasí).

Postupy přijetí a posouzení oznámení

Po přijetí oznámení příslušná osoba:
  • Postupuje podle zákonných lhůt a postupů,
  • Setká se s oznamovatelem do 14 dnů po jeho žádosti,
  • Informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů,
  • Posoudí důvodnost oznámení do 30 dnů, v komplikovaných případech může lhůtu prodloužit,
  • Zajistí, že oznámení obsahuje všechny zákonně stanovené údaje,
  • Archivuje oznámení po dobu pěti let.

Ochrana oznamovatele

Škola zajišťuje, aby oznámení byla přístupná pouze oprávněným osobám a informace o oznamovateli nebyly zneužity. V případě nutnosti zveřejnění informací třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení), je oznamovatel předem informován.

Evidence a nepravdivá oznámení

Evidenci o přijatých oznámeních vede škola v elektronické podobě. Podání vědomě nepravdivého oznámení je považováno za přestupek a může být sankcionováno pokutou až do 50 000 Kč.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search