IB World School

Jsme autorizovanou školou IB DP!

Gymnázium a SOŠ Rokycany je autorizovanou školou* pro International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Patříme ke školám, které sdílejí společnou filozofii - závazek k vysoce kvalitnímu, náročnému, mezinárodnímu vzdělávání, které je podle Gymnázia a SOŠ Rokycany pro jeho studenty důležité.

*Pouze školy, které jsou autorizovány organizací IB, mohou nabízet některý ze čtyř akademických programů: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme nebo Career-related Programme (CP). Další informace o IB a jejích programech naleznete na adrese www.ibo.org.

Mise školy 

Gymnázium a SOŠ Rokycany usiluje o podporu studentů jako samostatných osobností, které vnímají nutnost celoživotního učení a které si cení poctivosti, pracovitosti a věrnosti. Podporujeme studenty, aby naplnili svůj potenciál a zároveň podporujeme mezinárodní smýšlení a respekt ke všem kulturám a lidem na celém světě. Našim studentům poskytujeme vhodné vzdělávací prostředí, které podporuje učení, relaxaci, poznávací a fyzické i sociální a tvůrčí dovednosti.

Očekávaný profil žáka v IB DP

Zvídaví - naši studenti IB DP jsou zvídaví a neustále pracují na svých badatelských a vzdělávacích dovednostech. Učí se jak ve škole, tak individuálně. Zcela akceptují proces celoživotního učení.
Znalí - Na základě získaných znalostí v různých oborech jsou naši studenti IB DP vedeni k hlubokému porozumění různým myšlenkám a konceptům s přihlédnutím k místnímu i globálnímu významu.
Myslitelé - Naši studenti IB DP jsou vedeni k využívání kritického a tvůrčího myšlení, které jim umožňuje jednat a rozhodovat se rozumně a eticky.
Komunikátoři - Naši studenti IB DP dokáží komunikovat a vyjadřovat své myšlenky ve třech různých jazycích včetně češtiny a angličtiny. Ve spolupráci s ostatními naslouchají jejich myšlenkám či názorům a respektují je.
Zásadoví - Pro naše studenty IB DP je zásadní být čestný, spravedlivý a uctivý s vysoce vyvinutým smyslem pro spravedlnost.
Otevření - Pochopení konceptů TOK a mezinárodního smýšlení vede naše studenty IB DP ke kritickému zhodnocení vlastní i cizí osobní či kulturní historie. Vyžaduje se také schopnost hledat a hodnotit různé úhly pohledu.
Pečující - Naši studenti IB DP jsou ohleduplní, soucitní a empatičtí, připravení sloužit a pozitivně ovlivňovat ostatní lidi kolem sebe.
Riskující - Naši studenti IB DP se nebojí nejistoty, jsou schopni předvídat a projevují odhodlání překonávat překážky. Dokážou pracovat vynalézavě a umí se vypořádat s problémy při poznávání a posuzování nových nápadů a inovativních strategií. Jsou odolní vůči neúspěchům.
Vyvážení - V G+SOŠ prosazujeme vyvážené vzdělávání. Kromě učení se studenti věnují různým volnočasovým aktivitám. Pohoda studentů může výrazně napomoci splnit požadavky profilu IB Learner a vyrovnat se s náročností  programu.
Reflexivní - Naši studenti IB DP si musí být vědomi svých silných a slabých stránek. Mají reflektovat své myšlenky a učit se z chyb.

© International Baccalaureate Organization 2018


We are an Authorised School for IB DP!

Gymnázium a SOŠ Rokycany is an Authorised School* for the International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). We belong to schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Gymnázium a SOŠ Rokycany believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org.

School mission statement

Gymnázium a SOŠ Rokycany is committed to supporting students as independent individuals and life-long learners who value honesty, diligence and fidelity. We encourage students to reach their potential whilst promoting international-mindedness and respect for all cultures and people across the globe. We provide our students with a felicitous educational environment that endorses learning, recreation, cognitive and physical as well as social and creative skills.

Learner profile

Inquirers – Our IB DP students are curious and inquiring, continuously working on their research and learning skills. They learn both at school and individually. The process of whole-life learning is entirely accepted.
Knowledgeable – Based on gained knowledge in various disciplines, our IB DP students are led to a deep understanding of various ideas and concepts, taking into account local and global significance.
Thinkers – Our IB DP students are encouraged to use critical and creative thinking enabling them to act and make decisions reasonably and ethically.
Communicators - Our IB DP students can communicate and express their thoughts in 3 different languages including Czech and English. In cooperation with others, they listen to and respect their ideas or perspectives.
Principled - Being honest, fair and respectful with a highly developed sense of justice is essential for our IB DP students.
Open-minded – Understanding concepts of TOK and international mindedness leads our IB DP students to critical appreciation of their own and others´ personal or cultural history. The ability to seek and evaluate various points of view is demanded as well.
Caring - Our IB DP students are respectful, compassionate and empathic, prepared to serve and positively influence other people around them.
Risk-takers – Our IB DP students are not afraid of uncertainty, they are able to anticipate and show determination to overcome obstacles. They can work inventively and can deal with problems in learning about and assessing new ideas and innovative strategies. They resist failures.
Balanced – At G+SOS we promote balanced education. Besides learning, students devote their time to various leisure activities. Students´ well-being can considerably help meet the demands of the IB Learner profile and getting along with the program.
Reflective - Our IB DP students have to be aware of their strengths and weaknesses. They are supposed to reflect on their ideas and learn from mistakes.

© International Baccalaureate Organization 2018


Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search