Projekty

Implementace dlouhodobého záměru Plzeňského kraje

Projekt Implementace dlouhodobého záměru Plzeňského kraje je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem aktivity je podpora implementace opatření a aktivit naplánovaných v dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (DZ PK), které  povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje.

leták Implementace dlouhodobého záměru Plzeňského kraje (PDF)

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz

Doučování žáků škol

V rámci investice 3.2.3 Národního plánu obnovy realizujeme podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

leták Doučování žáků škol (PDF)

Euroweek

Euroweek je mezinárodní setkávání učitelů a studentů zemí Evropské unie. Počátky Euroweeku sahají do roku 1992, kdy belgický učitel Jean-Pierre van Wijnsberghe vytvořil základní koncept tohoto projektu a v tomto roce se také v Belgii první ročník Euroweeku uskutečnil.

Euroweek (WWW)

Erasmus+

IROP – Modernizace odborných učeben

Díky účasti na projektu Modernizace odborných učeben byly v budově SOŠ nově zařízeny dvě učebny. Učebna HW/POS byla vybavena novějším zařízením pro výuku sítí, počítači a notebooky. Učebna ŘS nyní poskytuje výuku na PLC S7-1200 a také získala modernější pevné i přenosné počítače.

Z tohoto projektu byla také výrazně posílena konektivita školy a realizováno připojení školy do sítě Eduroam.

leták Modernizace odborných učeben (PDF)

43. výzva IROP – Střední školy – SC 4.1 (PR)
Zajištění bezbariérovosti, modernizace učeben a řešení prostorové nedostatečnosti na G+SOŠ Rokycany
CZ.06.04.01/00/22_043/0002033

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky, pro práci s digitálními technologiemi, pro přírodní vědy a pro polytechnické vzdělávání.

Vznik tří nových učeben v budově  gymnázia (učebna VV, učebna Science, učebna GIS), vznik tří nových učeben v budově SOŠ (učebna 3D tisku, učebna robotiky/IoT, laboratoř přírodovědných předmětů), rekonstrukce sedmi učeben v budově gymnázia a osmi učeben v budově SOŠ, jedna mobilní učebna s tablety v budově gymnázia a stavba nového výtahu.

leták Zajištění bezbariérovosti, modernizace učeben a řešení prostorové nedostatečnosti na G+SOŠ Rokycany (PDF)

43. výzva IROP

Motivace pro technické vzdělávání

Dotační program Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022 je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol.

eDotace Plzeňský kraj (WWW)

Šablony pro kantory III

Hlavním cílem projektu je podpořit kariérové poradenství, spolupráci školy se zaměstnavateli, vzdělávání pracovníků ve školství, týmovou spolupráci a inovativní vzdělávání, dále zabezpečit výuku ČJ pro žáky – cizince a organizovat komunitní akce s rodiči.

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

leták Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji (PDF)

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search