CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Stručná charakteristika školy

Gymnázium a SOŠ Rokycany má více než stoletou tradici. Bylo založeno v srpnu 1873 jako první české soukromé gymnázium v západních Čechách a čtvrté v této oblasti. Do roku 1995 sídlilo v historické budově, v září téhož roku bylo přestěhováno do nového rozsáhlejšího komplexu s velkou sportovní halou. Od roku 1990 studují žáci gymnázia jak ve čtyřletém, tak v osmiletém cyklu. Od srpna 2020 škola získala akreditace MŠMT (č.j. MSMT-19103/2020-1) k výuce některých předmětů v anglickém jazyce.
V původní budově sídlí Střední odborná škola (SOŠ), která je nedílnou součástí školy od svého od 1. září 1994. Původně vyučované obory byly a jsou modernizovány podle priorit a potřeb regionu. Aktuálně mají žáci SOŠ střední odborné školy možnost studovat dva čtyřleté obory zakončené maturitou: Ekonomické lyceum a Informační technologie.

Velikost školy

Kapacita gymnázia: 480 žáků
Osmileté studium: 8 tříd
Čtyřleté studium: 8 tříd
kapacita SOŠ: 360 žáků
IT obor: 4 třídy
Ekonomické lyceum: 4 třídy

Vybavení školy

Budova gymnázia je prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny a laboratoře. Součástí budovy je moderní počítačová síť připojená k vysokorychlostnímu internetu. Všechny učebny mají buď možnost projekce nebo jsou vybaveny interaktivní tabulí. V budově je moderní knihovna (s 8 PC, tisíci tituly, s připojením na informační zdroje ZČU Plzeň), učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramická dílna, učebna chemie, biologie, fyziky a další. Gymnázium má vlastní bufet.

Své specializované učebny mají také všechny vzdělávací obory střední odborné školy. Budova SOŠ disponuje moderní učebnou automatizace vybavenou automaty a mikročipy s možností vizuální projekce, součástí budovy jsou i dvě jazykové učebny vybavené počítači, multimediální učebna, počítačová třída s možností projekce a učebna elektrotechnického měření. Všechny tyto učebny jsou připojené k internetu. 

G+SOŠ Rokycany má pro pravidelné sportování 6 cvičebních místností: sportovní halu pro všechny druhy míčových her, gymnastický sál s horolezeckou stěnou, místnost pro stolní tenis a posilovnu., další dvě tělocvičny jsou v budově SOŠ. Každému prostoru odpovídá nadstandardní vybavení pro širokou škálu pohybových aktivit, které je každoročně obnovováno a modernizováno.

Součástí školy je prostorná jídelna, která nabízí každý den dva druhy jídel.

Charakteristika pedagogického sboru

Gymnázium a SOŠ má stabilizovaný učitelský sbor s příznivým poměrem mužů a žen. Většina učitelů působí ve škole dlouhodobě, mnozí jsou bývalými žáky školy. Předností sboru je vysoká kvalifikovanost. Škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského, španělského, portugalského a ruského jazyka. Mnoho učitelů si neustále doplňuje vzdělání dalším studiem VŠ nebo v kurzech v rámci DVPP.
Na škole působí dva koordinátoři ICT (jeden na SOŠ, jeden na gymnáziu).
Ve škole pracuje rozšířené poradenské centrum, tvořené pracovníkem zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů, výchovná poradkyně, kariérový poradce a další člen centra. 
Užší vedení školy je tříčlenné: ředitel, statutární zástupce a zástupce pro SOŠ. Součástí rozšířeného vedení je jedenáct předsedů předmětových komisí (M-F, IT a odborných IT předmětů, Čj, Aj, Nj a Rj, Románské jazyky, Bi-Ch, Tv, D-Z-Ov, Hv a Vv, Ekonomické předměty). 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search